Go'mørning

Nytt prosjekt ser på sammenhenger mellom prosessert mat og tykktarmskreft

Fotograf: Animalia/ Caroline Roka

I Norge er forekomst av tykk – og endetarmskreft blant den høyeste i verden. I dag har vi ikke et klart svar på hva som er årsaken til det, men mye tyder på at kostholdet spiller en sentral rolle.  

Verdens kreftforskningsfond (World Cancer Research Fund, WCRF) har kategorisert sammenhengen mellom prosessert kjøtt og tykktarmskreft (CRC) som overbevisende, men forskningen har ikke vist om prosessert kjøtt i seg selv øker risikoen eller om det er andre faktorer som ligger bak. Videre kan matvarer som fiber og meieriprodukter bidra til å redusere risikoen. 

Nytt prosjekt 

I januar var det oppstart av prosjektet Prosessert mat og tykktarmskreft (CRC-3p): Effekt av proteinkilde, prosessering og kostholdsmønster. Det fireårige prosjektet ledes av NMBU og har som mål å se nærmere på mulige sammenhenger mellom bearbeidede matvarer og tykktarmskreft. 

Å forske på sammenhengen mellom kosthold og utvikling av sykdom, er svært krevende. Trykktarmskreft utvikler seg over lang tid, og mange studier som har undersøkt sammenhengene mellom kosthold og tykktarmskreft, har forsket på grupper som har et såkalt vestlig kosthold. Et slikt kostholdsmønster kjennetegnes av lite frukt og grønt, mye fett, alkohol og sukker, lite fiber, lite fisk. og høyt inntak av rødt og prosessert kjøtt. Da er det vanskelig å utelukke om andre deler av kostholdet bidrar til å øke risikoen for tykktarmskreft eller om det er kjøttet i seg selv. I tillegg er fedme og lite fysisk aktivitet faktorer som spiller inn. WCRF uttaler at forskningen viser at det er mindre og mindre sannsynlig at en matvare eller ingrediens i seg selv øker eller beskytter mot kreft. Det er helheten som er avgjørende.  

Om prosjektet

CRC-3p er et 4-årig prosjekt som startet opp i slutten av januar 2024. Prosjektet har et totalbudsjett på 18,6 millioner kroner, hvorav 15 millioner er i form av støtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), 600 000 er egeninnsats fra prosjekteier NMBU, og 3 millioner er egeninnsats fra kjøttbransjen.

NMBU er prosjekteier og prosjektleder, og FoU-partnere er Nofima, Veterinærinstituttet og avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Fra kjøttbransjen deltar Animalia, Grilstad, Nortura og KLF.

Prosesserte matvarer og utvikling av tykktarmkreft 

Prosessert kjøtt er en samlebetegnelse på kjøtt som har gjennomgått ulik grad av prosessering. Det er kjøttprodukter som er røkt, saltet, fermentert eller konservert med nitritt eller nitrat for å endre smak eller bedre holdbarheten på produktet.  

Det er flere teorier som undersøkes for å forstå mekanismene bak en mulig assosiasjon mellom inntak av prosessert kjøtt og tykktarmskreft. Disse inkluderer blant annet innholdet av hemjern, proteiner og fett i produktene, og at dette kan påvirke tarmfloraen vår.  Det er også teorier som fokuserer på selve prosesseringen av kjøttet, og at det kan være stoffer som dannes der som kan øke risikoen for tykktarmskreft. 

I dag finnes det en rekke plantebaserte kjøtterstatninger på markedet. Disse produktene gjennomgår tilsvarende prosesser som kjøtt under prosessering. Disse produktene er det derimot forsket lite på med tanke på langsiktige helseeffektene, da disse produktene kun har vært tilgjengelige på markedet i en begrenset periode. 

Flere og flere studier ser på grad av prosessering og hvordan dette påvirker helsa vår. NOVA-klassifiseringen er ett klassifiseringssystem for prosesseringsgrad av matvarer. Kategori 3 omfatter prosesserte produkter, mens kategori 4 omfatter ultraprosesserte produkter.  

Det nye forskningsprosjektet har som mål å bidra til økt kunnskap om hvilken rolle proteiner fra animalske og vegetabilske kilder, grad av prosessering (ikke-prosessert vs. prosessert vs. ultraprosessert), og ulike kostholdsmønstre har på utviklingen av tykktarmskreft. Kunnskapen om dette vil bidra til at produksjon av prosesserte produkter kan tilpasse seg ny kunnskap.

Bredt omfang  

Prosjektet skal utforske tarmkreftutvikling i en spesiell musemodell (A/J Min/+ musen) når den fôres med spesialdesignede dietter som representerer rent rødt og prosessert rødt kjøtt, samt plantebaserte kjøtterstattere, i et sunt og usunt kosthold. Dette for å bestemme betydningen av proteinkilde og prosessering på utvikling av tykktarmskreft. Prosjektet skal også undersøke om de ulike diettene påvirker musenes mikrobiota. I tillegg skal prosjektet bruke data fra etablerte norske prospektive epidemiologiske studier (NOWAC-studien) samt samle inn nye data fra et norsk tarmscreeningsprosjekt for å evaluere tykktarmskreftrisiko ved inntak av prosesserte kjøtt- eller plantebaserte proteiner i et sunt eller usunt kosthold.