Go'mørning

God start for dyrevelferdsprogrammet for sau

Flere hvite sauer er ute på en solfylt eng, og en ser direkte mot kameraet mens andre beiter

Fotograf: Animalia / Jonas Ruud

Dyrevelferdsprogrammet for sau (DVP sau) ble lansert i desember 2023 ved at den første av fem puljer ble innrullert i programmet og fikk tildelt frist for kurs og første veterinærbesøk. Nesten 1400 veterinærbesøk er gjennomført i regi av programmet så langt, og rundt 90 prosent i puljen har fullført det obligatoriske kurset. 

DVP sau består av to deler; kurs og veterinærbesøk. Kurset er et e-læringskurs om sauens atferd og velferd. Vi anbefaler at man tar kurset før det første veterinærbesøket.

På veterinærbesøket er det fokus på rådgivning knyttet til dyrevelferd. Det er en rekke punkter som skal gjennomgås og vurderes, og disse er nærmere beskrevet i en besøksveileder som man finner på infosiden til DVP sau. Besøket skal gjentas minst hver 18. måned.

Besøkene registreres av veterinær i Velferdsportal sau (VPsau), den digitale plattformen til dyrevelferdsprogrammet. Her kan man som produsent også logge inn for å se egen status, opprette avtale med veterinær og finne lenker til kjøp og gjennomføring av kurs.

Planlegg sammen med veterinæren

Ta kontakt med veterinæren i god tid! I noen tilfeller kan det være mulig å kombinere DVP-besøket med andre besøk som f.eks. vaksinering. Man kan også planlegge for å gjennomføre besøket samme dag som andre i området, men det er helt avhengig av at veterinæren har tid og mulighet til det. Ta derfor kontakt tidlig, så besøkene kan planlegges på best mulig vis.

Høy gjennomføringsgrad

Av totalt 1542 produsenter som ble innrullert i desember, har nå ca. 90 prosent fullført kurset «Sauens atferd og velferd», og omtrent like mange har opprettet avtale med en veterinær i Velferdsportal sau (VPsau). 82 prosent har gjennomført sitt første veterinærbesøk.

Gjennomføringsgraden på både kurs og veterinærbesøk er med andre ord god, særlig med tanke på at første pulje havnet i en periode som typisk er ganske travel for både bønder og veterinærer.

Vi oppfordrer likevel de innrullerte som ikke har kommet i gang til å kontakte veterinær og avtale tidspunkt for besøket. Beiteperioden nærmer seg, og det er ikke sikkert veterinærene vil ha mulighet til å ta alle besøkene etter sommeren. Da er det en ny pulje som innrulleres i programmet.

Kursgjennomføringen må dokumenteres

Kurset «Sauens atferd og velferd» er i utgangspunktet et e-læringskurs, men en del har også arrangert lokale samlinger hvor man har gått gjennom kurset, drøfte innholdet og fått hjelp ved behov. Alle må likevel kjøpe og «klikke» seg gjennom kurset, og bestå en liten test til slutt for at gjennomføringen skal kunne dokumenteres. Veiledning for kjøp og gjennomføring av kurs finner man på infosiden til DVP sau. Merk at man må ha en epost registrert hos Produsentregisteret for å få kjøpt kurset.

De fleste driver godt

Det er gjennomført nesten 1400 veterinærbesøk i DVP sau så langt. Det gir oss god dokumentasjon på dyrevelferden i norsk sauehold. Resultatene så langt tyder på at de aller fleste driver med sau på en god måte. Det settes generelt få avvik, men en del får likevel rådgiving i form av forslag til forbedringer i egen besetning. De viktigste forbedringsområdene ser ut til å være rutiner i lammingsperioden og forhold knyttet til oppstalling/liggeplass. I tillegg er det fortsatt mange som mangler funksjonell smittesluse.  

Gjelder alle driftsformer

DVP sau omfatter alle dyrehold som søker om tilskudd for mer enn 30 sauer, totalt ca. 9000 produsenter. På sikt vil grensen på 30 dyr fjernes for å inkludere alle. Også de som driver helårs utedrift er omfattet av programmet. Resultatene så langt tyder på at en del mangler den nødvendige tillatelsen fra Mattilsynet for denne driftsformen. Vi oppfordrer alle med helårs utedrift til å sjekke om man har dette på plass i forkant av besøket.

Søk bærekraftfondet!

Hvis du er medlem av Norges Bondelag og har forsikring gjennom Gjensidige, kan du søke om å få kostnader for kurset i DVP sau dekket via deres bærekraftsfond