Go'mørning

Dyrevelferdsprogrammet kan øke lønnsomheten

Dyrevelferdsprogrammet for sau kan bidra til bedre drift og økt lønnsomhet dersom saueprodusentene utnytter muligheten til å ha en åpen diskusjon med veterinæren under DVP-besøket. Fotograf: Animalia / Jonas Ruud

Arbeidet med et dyrevelferdsprogram for sau er godt i gang. Programmet vil bestå av et obligatorisk kurs for dyreeierne og et veterinærbesøk som skal gjennomføres minst hver 18. måned.

— Det vil gå ut informasjon til hver enkelt i god tid før man skal foreta seg noe, sier spesialveterinær Siv Svendsen i Helsetjenesten for sau i Animalia. Sammen med Torhild F. Sisjord i Nortura har Svendsen holdt innlegg om hvordan dyrevelferdsprogrammet kan utnyttes til bedre drift.

— Vi vet at mange er opptatt av at DVP sau betyr enda en kostnad. Ved å være aktiv og benytte anledningen til å se på eget dyrehold og rutiner med nye øyne under veterinærbesøket, kan DVP-besøket resultere i gode råd og tanker om hvordan du kan drive bedre og dermed øke lønnsomheten, understreker Svendsen.

Mal for veterinærbesøket

DVP sau vil bestå av kurs og veterinærbesøk. Kurset vil være en god forberedelse til det obligatoriske veterinærbesøket som er den andre delen av DVP sau. For å gjennomføre veterinærbesøket, vil alle besetninger med mer enn 30 vinterfôra sau innrulleres puljevis. Veterinærbesøket i DVP sau følger en mal hvor veterinær og bonde sammen ser på utvalgte indikatorer for dyrevelferd. I tillegg skal noen spørsmål om rutiner besvares. Det vil utarbeides en veileder som vil ligge på Animalias nettsider når den er klar.

Man kan alltid bli bedre

Ved å ha en åpen diskusjon rundt spørsmålene om driftsrutiner og forebyggende helsearbeid i forbindelse med DVP-besøket kan det også fort bli en lønnsom investering. I en slik diskusjon er det gode muligheter for å finne forbedringspunkter for alle – også for produsenter som driver godt i utgangspunktet. Håndtering av sjuke dyr, søyer og lam rundt fødsel, fôring, tilsyn på beite, vaksinering – lista er lang, understreker Siv Svendsen. 

— Vi vet at holdet på sauen kan si noe om helsetilstanden i besetningen. En sau i godt hold er i stand til å ta vare på lammene sine både på vår- og sommerbeite. Det gir god dyrevelferd og, ikke minst, god økonomi, sier Torhild F. Sisjord 

— Den gode helsesituasjonen hos norske sauer er ingen selvfølge. Vi må hele tida jobbe hardt for å beholde den. Godt smittevern på gården er et viktig tiltak som bidrar til å forhindre smittsomme sjukdommer. På dette punktet vet vi at det er ting å ta tak i for mange norske småfeprodusenter. Vi håper DVP-arbeidet kan bidra positivt ved å øke bevisstheten også på dette området, legger hun til.