Go'mørning

Vi trenger husdyrene for å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Grafikk: FN Fotograf:

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraft er et av de viktigste satsningsområdene i både landbruket og for Animalia. På den ene siden må man forbedre praksiser som er mindre bærekraftige, mens man på den andre siden må bevare og styrke bærekraften der den allerede finnes. I den anledning er det viktig å bevisstgjøre seg på hvilke områder den norske husdyrproduksjonen bidrar til for å nå FNs bærekraftsmål.

Utrydde sult

Mål 2 er å utrydde sult. Frem mot 2050 ventes en befolkningsvekst i Norge på ca. 11 prosent, og globalt på ca. 23 prosent. For å fø en voksende befolkning og utrydde sult, er det viktig at alle land benytter egne ressurser til matproduksjon.

Norge har kun 3 prosent dyrkbart areal, hvorav ca. 2/3 av dette i all hovedsak egner seg til grovfôr, mens om lag 1/3 kan benyttes til å dyrke korn – og mindre deler av dette igjen til mathvete og andre matvekster. Samtidig er ca. 45 prosent av landarealet godt egnet for utmarksbeite, som kun drøvtyggere kan utnytte til matproduksjon.

I Norge er derfor husdyrproduksjon avgjørende for å opprettholde nasjonal matforsyning og bidrar til matsikkerhet både nasjonalt og globalt.

Sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 8 skal sikre anstendig arbeid og økonomisk vekst. Husdyrsektoren sysselsetter ca. 30 000 mennesker og har markedsinntekter på ca. 23 mrd. kroner i primærleddet. Den gir også betydelige ringvirkninger utover i verdikjeden. Næringsmiddelindustrien er Norges største industrisektor med en omsetning på 272 mrd. kroner og sysselsetter omtrent 52 000 personer. Etter fiskeriforedling, er kjøttindustrien den største delsektoren i både omsetning og antall ansatte, noe som illustrerer husdyrproduksjonens viktige rolle for målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 11 handler om bærekraftige byer og lokalsamfunn. En geografisk spredt bosetting er avgjørende for å nå dette målet, og landbruket er selve bærebjelken i dette. Et fellestrekk i store deler av distrikts-Norge er at det kun er husdyr som kan utnytte ressursgrunnlaget til matproduksjon, noe som viser husdyrenes viktige rolle også for å nå dette målet.

Hindre tap av artsmangfold

Det kan også være verdt å trekke fram mål 15 om livet på land, som særlig handler om å hindre tap av artsmangfold. Av de 2355 truede artene i Norge, er 685 negativt påvirket av at beite og slått er opphørt eller redusert. Her spiller husdyrene også en svært viktig rolle for å nå dette målet.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål, og 169 delmål. Det er med andre ord flere hensyn som må balanseres ut for å sikre en bærekraftig fremtid. Diskusjonen om bærekraftig matproduksjon kan derfor ikke kun være en debatt om utslipp av klimagasser, men må også ta for seg emner som matsikkerhet, økonomi, bosetting og biologisk mangfold.