Go'mørning

Vi kan ikke lenger ta matsikkerheten for gitt

Nils Vagstad er administrerende direktør i NIBIO Fotograf: Erling Fløistad, NIBIO

– Vi må bli bevisst vår sårbarhet i forhold til matsikkerhet og selvforsyning. Å styrke landbruket er den mest grunnleggende investeringen vi kan gjøre når det gjelder vår nasjonale matsikkerhet, sier Nils Vagstad.

Nils Vagstad er administrerende direktør i NIBIO, et tverrfaglig institutt som kombinerer naturvitenskapelig kompetanse med teknologi, økonomi og samfunnsfag. Spørsmål rundt matsikkerhet og selvforsyning har stått på NIBIO sin agenda i alle år, både nasjonalt og internasjonalt.

Stabil matsikkerhet er ikke lenger en selvfølge

I Norge har vi opplevd en lang periode med stabilitet og forutsigbarhet når det kommer til matsikkerhet. Matsikkerheten er dels knyttet til det vi produserer her til lands og dels knyttet til et internasjonalt handelssystem som har vært forutsigbart i lang tid. Mye tyder nå på at vi ikke lenger kan ta denne forutsigbarheten og dermed matsikkerheten for gitt, slik vi kanskje i stor grad har gjort tidligere.

– For å trygge vår egen matsikkerhet, må vi se på hva som er truslene. Internasjonal ustabilitet og uforutsigbarhet er ytre rammevilkår vi er nødt til å ta hensyn til, ikke minst med tanke på hvor innvevd vi er i de globale handelssystemene. I tillegg kommer konsekvensene av klimaendringene og enkelte av tiltakene som blir iverksatt, noe som i seg selv kan skape sosial og politisk ustabilitet, mener Vagstad.

– Her i Norge dreier det seg om politikk, men også om holdninger og kunnskap, fortsetter han. Vagstad trekker frem innflytelsen fra smale, men sterke og høylytte lobbygrupper og influencere som kun har ett fokus. Han mener dette én-saks fokuset kan bli en kjempeutfordring fremover, også med tanke på klimaproblematikken.

– Det virker nå nærmest som en etablert sannhet at kjøtt ikke er bra, og at du bør spise så lite som mulig av det. Jeg mener det er berettiget grunn til bekymring for de langsiktige konsekvensene, også helsemessig, av et overdrevent fokus på mat, helse og klima. Vi bør være spesielt på vakt i forhold til hvilken påvirkning barna og de yngre generasjonene utsettes for, sier Vagstad.

Han påpeker at mange mangler grunnleggende kunnskap om matproduksjon generelt og norsk matproduksjon spesielt. Dermed risikerer vi å gjennomføre kraftige tiltak, med store konsekvenser, uten å ha med oss det brede bærekraftsperspektivet. Dette mener han er en utfordring som norsk husdyrproduksjon, ja hele landbruket, må ta på største alvor.

– Bærekraft dreier det seg om mye mer enn CO2. Hele perspektivet må med, fordi matsikkerheten egentlig trumfer alt. Sånn sett skulle det vært interessant om noen fant på å se på klimaregnskapet for eksempel for våre militære aktiviteter og vår militære beredskap, ut fra samme perspektiv som vi gjør for vår matsikkerhet og -beredskap, sier Vagstad.

Vandrende norsk beredskap

Vagstad mener også at det er helt essensielt for matsikkerheten at vi er i stand til å opprettholde et sterkt landbruksmiljø med bønder som har både kunnskap og motivasjon for å produsere mat.

Å styrke landbruket er den mest grunnleggende investeringen vi kan gjøre for vår nasjonale matsikkerhet. Har du først slått av bryteren og lagt ned et gårdsbruk, er det ikke bare å trykke på en knapp, så er det i gang igjen, presiserer Vagstad.

Han er klar på at vi trenger et aktivt og levedyktig landbruk landet rundt, og at vi må tenke langsiktig. Videre må vi sikre den matproduksjonen som best utnytter de naturgitte forutsetningene vi har i Norge. Vagstad peker på tre områder som er viktige for norsk selvforsyning:

  • Sikre den norske husdyrproduksjonen, og da først og fremst de grasbaserte produksjonene. Kua, sauen og geita er i seg selv en “vandrende” norsk beredskap i forhold til matsikkerhet.
  • Trygge, sikre og styrke norsk kornproduksjon både når det gjelder korn til kraftfôr og norsk matkorn.
  • Innenfor grøntproduksjonen mener han selvforsynings- graden er unødvendig lav på flere områder og at det er stort potensial for økt produksjon og verdiskaping.

Forberedt på det usannsynlige

– Mat er det mest grunnleggende i livet. Derfor er vi nødt til å prioritere matsikkerhet minimum på samme nivå som for eksempel militær sikkerhet. Alt tyder på at vi må rigge oss slik at vi kan takle at usannsynlige ting skjer rundt oss. Vår bærebjelke i nasjonal matsikkerhet er uten tvil å skape stabilitet og forutsigbarhet. Det gjør vi best ved å sikre en livskraftig land- bruksproduksjon landet rundt, avslutter Nils Vagstad.