Go'mørning

Hvordan arbeide systematisk med bærekraft på den enkelte gård?

Fotograf: Animalia

De globale verktøyene SAFA og SMART er et godt utgangspunkt for vurdering av bærekraft i norsk matproduksjon og på den enkelte gård.

Det er behov for å utvikle verktøy for å måle de ulike dimensjonene av bærekraft på gårdsnivå både for å dokumentere status og legge grunnlag for endring og videreutvikling. Bruken av Klimakalkulatoren aktualiserer dette behovet. Ensidig fokus på et bærekraftsparameter det er utviklet måleverktøy for på gårdsnivå, vil neppe sikre en helhetlig prioritering av alle dimensjonene som skal ivaretas og utvikles.

Valg av rammeverk

FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk, har utviklet SAFA-retningslinjene - Sustainability Assessment of food and Agriculture system. NIBIO har i en tidligere rapport pekt på at dette er det mest aktuelle rammeverket å gå videre med også her i landet.

Det sveitsiske forskningsinstituttet FIBA har utviklet verktøyet SMART som er en operasjonalisering og konkretisering av SAFA-retningslinjene på gårdsnivå.

På oppdrag fra Matprat og Animalia har NIBIO prøvd ut SMART-verktøyet på et utvalg ammekubruk her i landet. Formålet var både å vurdere SMARTs egnethet generelt og få en første vurdering i en kompleks produksjon der vurdering av ulike dimensjoner ved bærekraft kunne gi svært ulike utslag.

Tilpasses norske forhold

NIBIOs hovedfunn er at SAFA og SMART er et godt utgangspunkt, men at det vil være behov for betydelige tilpassinger til norsk kontekst både fordi det er forutsetninger som varierer fra land til land, og for å utnytte de norske systemene som alt er godt etablert som husdyrkontroller og KSL.

Det vil også være avgjørende å tilpasse verktøy til planlagt bruk. Det er andre krav til et verktøy som skal brukes jevnlig på alle bruk enn et verktøy som bare skal brukes i prosjekt- og forskningssammenheng.

Vurderingen av de 10 ammekubrukene som inngikk i prosjektet viser at disse kommer relativt godt ut ved vurderingen av de fleste dimensjoner og at det var overraskende liten variasjon mellom brukene. Dette er i godt samsvar med funnene i andre prosjekt der SMART er testet ut i andre produksjoner her i landet.