Go'mørning

Høy oppslutning om Klimasmart landbruk

Illustrasjonsbilde Fotograf: Animalia/ Grethe Ringdal

I slutten av august var 140 rådgivere i landbruket samlet på Gardermoen til innføringskurs i Klimasmart landbruk. Til sammen var over 300 personer påmeldt til de tre innføringsdagene som ble arrangert i Steinkjer, Stavanger og på Gardermoen.

En svært fornøyd Kristen Bartnes, direktør i Norsk landbruksrådgivning, ønsket velkommen til kursdagen på Gardermoen og  innledet  dagen  med å si at norsk landbruk aldri før hadde samlet seg om en sak på denne måten.

Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag og leder av styringsgruppa for prosjektet, minnet om at det tidligere ofte har handlet om lommeboka og effektivitet. Nå handler det om klima.

– Mange av tiltakene kan ivareta alle disse hensynene, sa Gimming og understreket hvor viktig effektivitetsutviklingen i norsk jordbruk har vært.

– For 50-60 år siden lå vi på linje med Latin-Amerika. I dag har de nesten fire ganger så høye utslippsintensiteter, det vil si utslipp av klimagasser pr. kg kjøtt, sammenlignet med oss.

Gimming omtalte Klimasmart landbruk som landbrukets klimaløsning fordi prosjektet er et faglig tyngdepunkt for klimaarbeidet i jordbruket og vil være en konstruktiv samarbeidspartner for myndighetene.

Mye potensial i fôret

Mange temaer stod på programmet kursdagen. For rådgiverne er det viktig med kunnskap om faktorer som påvirker utslippene av metan og lystgass, både fra dyra, husdyrgjødsla og fra planteproduksjonen. Hva kan gjøres med fôring? Hvilken betydning har sammensetning av fôrrasjonen? Hva betyr høstetidspunkt for grovfôr? Hvordan kan nitrogenutnyttelsen økes, f.eks. gjennom bedre utnyttelse av proteinet i fôrrasjonen, og hvor mye betyr dette for reduserte utslipp av lystgass? Hva betyr gjæringsintensiteten i surfôret, og hva med fettinnhold?

Odd Magne Harstad, NMBU, pekte på at det er mye vi vet om disse tingene, men at det også er mye vi spekulerer i. Selv om norsk landbruk allerede er effektive og utnytter næringsstoffene godt, la han vekt på at det finnes forbedringspotensial som vi kan utnytte.

Trenger gode verktøy

I planteproduksjon fører kalking til utslipp av CO2 samtidig som det er nødvendig å kalke for å sikre riktig pH. Det er mange faktorer som spiller inn i jordbruksdrifta, og faktorene varierer fra gård til gård og fra produksjon til produksjon. Derfor et det viktig med gode beregningsverktøy, som er en del av det prosjekt Klimasmart landbruk jobber med å utvikle.