Utbrudd av ringorm i Trøndelag

Det er et større utbrudd av ringorm i Trøndelag og storfenæringa har satt i verk egne tiltak for å begrense smittespredning.

Ringorm hos storfe er en smittsom soppinfeksjon i ytterste lag av huden. Den er en meldepliktig liste-2 sjukdom forårsaket av en dermatofytt, Trichophyton verrucosum. Ved påvisning vil Mattilsynet båndlegge besetninger og gi pålegg om sanering. I likhet med andre typer ringorm er også storferingorm en zoonose som kan smitte flere arter, inkludert menneske. 

–  Ringorm blusser ofte opp om høsten og utover vinteren, det er derfor viktig å være ekstra oppmerksom på mistenkelige symptomer i denne tida. Storferingorm er ufarlig for mennesker og lar seg lett behandle, men det gir store konsekvenser av å få ringorm inn i storfebesetningen. Ved påvisning i besetning pålegges produsenten å gjennomføre omfattende og kostbare saneringstiltak, forteller Synnøve Vatn, fagdirektør i Animalia.

Per 10. november 2023 er det påvist smitte i 9 besetninger og Mattilsynet har siden utbruddet startet båndlagt rundt 50 besetninger totalt. 

Egne tiltak i regi av bransjen

Livdyrkontakt er den største risikoen for smittespredning mellom storfebesetninger. For å redusere risiko for å spre smitte fra besetninger som har uoppdaget smitte har en felles husdyrnæring blitt enige om å innføre egne tiltak i form av en sone med begrensinger på livdyromsetning. 

Fra 6.11. ble det innført full frys i en sone som omfatter kommunene Verdal, Steinkjer, Inderøy og Levanger. Størrelse på sonen og de konkrete tiltakene vil evalueres og justeres fortløpende. For oppdatert informasjon om sonen se Trøndelag Bondelag sin nettside. Her finner du også lenker både til en podcast og en film om ringorm. 

Det er opprettet en arbeidsgruppe der næringa ved Trøndelag Bondelag, Nortura, Midt-Norge Slakteri, Slakthuset Eidsmo Dullum, TINE og Animalia samarbeider om aktuelle tiltak i regi av bransjen. For å sikre et best beslutningsgrunnlag deltar Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Trøndelag Veterinærforening med faglige råd og oppdatert statusbeskrivelse.

Her finner du mer fagstoff om sjukdommen