Norges arbeid mot antibiotikaresistens imponerer

FN er imponert over norsk landbruk sitt arbeid med å redusere bruken av antibiotika og forekomsten av resistens. Det kom fram på Norges- Bondelag sitt side- arrangement til årets komite for matsikkerhet i Roma.

Fra venstre: Gary Wertish- WFO, Synnøve Vatn - Animalia, Jorgen Pinto Ferreira - OIE, Bjørn Gimming - Norges Bondelag, Juan Lubroth- FAO

Møtet som var organisert av Norges Bondelag i samarbeid med LMD, FAO, OIE og WFO (World Farmers’ Organisation) hadde til hensikt å se på hvordan  bruken av antibiotika kan reduseres i husdyrproduksjon. Norsk landbruk sitt langsiktige arbeid med reduksjon av antibiotikabruken ble brukt som eksempel. Fagsjef i Animalia, Synnøve Vatn presenterte det norske arbeidet som startet på 90- tallet og som blant annet bidro til en 40 prosent reduksjon i bruk i perioden 1995 til 2000.

- Friske dyr trenger ikke antibiotika, men sjuke dyr og mennesker, fortjener og trenger antibiotika. Langsiktig arbeid med sjukdomsbekjempelse og forebyggende tiltak, i et samarbeid mellom forvaltning og næring har vært et viktig fundament for dagens gunstige situasjon. Målretta og omforente tiltak har hatt ønsket effekt på forekomst av både sjukdom og resistente bakterier, forteller Vatn.

Overføringsverdi

Det var stor interesse for det norske arbeidet og de resultatene det har gitt. Men det ble også stilt spørsmål ved overføringsverdien av det norske arbeidet til andre deler av verden, og da særlig land i sør. Det ble pekt på at i tillegg til å være et rikt land, har også Norge gode naturgitte forutsetninger med et kaldt klima og få landegrenser.

– Sjukdommer kan spres effektivt i et fjøs - også i kaldt klima, repliserte Vatn, men importvern og regulering av innenlands livdyrhandel har vært sentralt for å beskytte mot nye sjukdommer og bekjempe eksiterende.

Amerikanske forbrukere vil ha antibiotikafrie husdyr

I panelet deltok også lederen for Minnesota Farmers` Union, Gary Wertish. Han er også leder for husdyrgruppa i Worls Farmers` Organisation og WFOs politiske dokument som antibiotikabruk som ble lagt fram i våres.

- Tidligere var det lav bevissthet blant amerikanske bønder om de skadelige effektene av antibiotikabruk. Nå går bruken ned, og butikkene reklamerer for kjøtt fra husdyr som ikke har fått antibiotika, sa Wertish. Wertish fikk spørsmål om hvilken negativ effekt det kan ha dersom dyr ikke får behandling.

FN har de siste årene hatt et sterkt fokus på å redusere antibiotikabruken både hos dyr og mennesker. Hvert år dør rundt 30 000 europeere på grunn av antibiotikaresistens.

Komiteen for matsikkerhet (CFS) møtes årlig for å diskutere tiltak for å bedre tilgangen på mat. Klimautfordringer og konflikt har de siste årene bidratt til at den igjen har blitt redusert. CFS er organisert av FNs matorgan (FAO), internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) og Verdens matvareprogram (WFP)