Nedgang i antibiotikabruken i Europa

I sin siste rapport fremhever European Medicines Agency (EMA) at salget av antibiotika til matproduserende dyr er redusert i hele EU, med noen unntak.

Betydningen av antibiotikaresistens for folk og dyr har avstedkommet mange tiltak for å få ned antibiotikabruken i både human- og veterinærmedisin. Årets rapport fra EMA viser at tiltak både regi av EU og de enkelte medlemsland har effekt. Totalt er det en nedgang på 20 prosent i totalforbruket mellom 2011 og 2016.

Rapporten viser at salget av polymyksiner – som omfatter bl.a. colistin, er redusert med 40 prosent. Colistin er et reservepreparat for humanmedisinen og det har vært mye oppmerksomhet i forbindelse med at det ble påvist overførbar resistens mot colistin hos husdyr i de fleste verdensdeler. Salget av andre preparater som anses som spesielt viktige i humanmedisinen har også gått ned, med hhv 15,4 prosent for 3.- og 4. generasjons cephalosporiner, og 13.6 prosent for kinoloner.

For 16 av 25 land var nedgangen på 5 prosent eller mer, mens seks land hadde en økning i forbruket på 5 prosent eller mer, skriver EMA i sin pressemelding. De fremhever at det er potensiale for reduksjon i flere land, særlig de som har ett høyt forbruk. Figuren under viser endringen i forbruk for de forskjellige land i mg aktivt stoff per kg biomasse (mg/PCU).

Rapporten viser at Norge er i en svært gunstig situasjon både når det gjelder bruken av antibiotika til matproduserende dyr og at det brukes lite og ingenting av de kritisk viktige typene antibiotika. En konsekvens av dette er at vi også har en svært gunstig situasjon når det gjelder antibiotikaresistens i husdyrpopulasjonen sammenlignet med resten av EU.

Totalt salg av veterinære antibiotikapreparater til matproduserende dyr i perioden 2010-2016, sett i forhold til biomasse (mg/PCU). For nærmere forklaring se side 51 i selve rapporten.

Totalt salg av veterinære antibiotikapreparater til matproduserende dyr i perioden 2010-2016, sett i forhold til biomasse (mg/PCU). For nærmere forklaring se side 51 i selve rapporten.