Klimagassutslippene må reduseres

Mandag 8. oktober la FNs klimapanel fram en rapport som viser at det er stor forskjell mellom 1,5 og 2 graders oppvarming. 2 graders oppvarming gir vesentlig høyere risiko for konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden, sammenlignet med en økning på 1,5 grader.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet orienterer om rapporten fra FNs klimapanel

Fotograf : Animalia

For å begrense oppvarmingen til 1,5 grad må klimagassutslippene reduseres med 40-50 prosent innen 2030. Det ville kreve både store og raske endringer innenfor de fleste samfunnssektorene. I 2050 må utslippene av CO2 være netto null. Begrepet netto null brukes for å vise at det må fjernes minst like mye CO2 fra atmosfæren som det slippes ut, ettersom det ikke er realistisk å fjerne absolutt alle utslipp.

Om husdyrproduksjon

Rapporten refererer til tidligere anslag om at husdyrproduksjon står for 14,5% av de totale klimagassutslippene. Ifølge rapporten er det høy enighet om at jordbruksstrategier som integrerer plante- og husdyrproduksjon kan forbedre produktiviteten og gi positive resultater for bærekraft. Bevis fra ulike regioner i verden støtter dette. Rapporten peker også på at et kosthold som er tilpasset ernæringsmessige målsettinger, kan gi fordeler både for utslipp og for forbedringer i den totale effektiviteten i matsystemene.

I følge rapporten, vil gevinstene ved å begrense oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med 2 grader, være betydelige:

  • Mindre ekstremvær der folk bor, inkludert ekstremnedbør og hete.
  • 10 centimeter lavere havnivåstigning i 2100, som betyr 10 millioner færre mennesker utsatt for risiko fra havnivåstigning.
  • Betydelig mindre risiko for tap og utryddelse av arter på land.
  • Mindre reduksjoner i hvete-, mais- og risavlinger.
  • Opptil 50 prosent færre mennesker som vil oppleve vannmangel.
  • Flere hundre millioner færre mennesker utsatt for fattigdom og risiko fra klimaendringer.
  • Mindre fare for at kritiske vippepunkter i havet passeres. For eksempel kan 70-90 prosent av verdens varmtvannskorallrev bli ødelagt ved 1,5 grader, mens så å si alle (99 prosent) kan bli borte ved 2 grader.

En økning på mellom 1,5 og 2 grader kan trigge ustabilitet i sjøisen i Antarktis, og/eller irreversibel kollaps av Grønlandsisen. Dette kan føre til havnivåstigning på flere meter i løpet av en periode på hundre til tusen år.