Antibiotikabruk - målretta tiltak har effekt

Forbruket av antibiotika hos norske husdyr er redusert og forekomsten av resistens er lav. Det kommer som resultat av langsiktig arbeid for god dyrehelse og riktig bruk av antibiotika.

Årets NORM-VET rapport fremhever at Regjeringens mål om 10% reduksjon i bruken av antibiotika til matproduserende dyr i perioden 2013-2020 er nådd. Rapporten presiserer at dersom reduksjonen i dyrepopulasjonen tas med i regnestykket er nedgangen 9%.

Veterinærinstituttet fremhever at husdyrnæringa, sammen med veterinærer og bønder har jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika til norske husdyr over lang tid.

– Forebyggende helsearbeid, sjukdomsbekjempelse, avl og en restriktiv bruk av antibiotika er grunnleggende forutsetninger for å oppnå den statusen Norge har i dag. Flere alvorlige smittsomme dyresjukdommer er utryddet gjennom flere tiår med målretta innsats. Avl og forebyggende helsearbeid har gitt oss robuste dyr med lav forekomst av hverdagssjukdommer, forteller Synnøve Vatn, fagsjef i Animalia.

I fjor lanserte husdyrnæringa sin felles handlingsplan mot antibiotikaresistens med mål om å videreføre dette viktige arbeidet. De viktigste tiltakene er det kontinuerlige arbeidet med å ivareta og forbedre norsk dyrehelse sammen med forsvarlig og riktig behandling av sjuke dyr.