Skader og transportdød hos slaktekylling

Prosjektet hadde som mål å identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet hos slaktekylling. Dette for å utvikle forebyggende tiltak i vekstperioden, under plukking, ved transport og ved håndtering på slakteriet.

Deltakere i prosjektet var Animalia, Nortura, KLF, Norsk kylling, Felleskjøpet fôrutvikling, Norilia, NVH, Veterinærinstituttet

Hovedmål:

Identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet hos slaktekylling for å utvikle forebyggende tiltak i vekstperioden, under plukking, ved transport og ved håndtering på slakteriet.

Delmål:

  1. Identifisere og rangere risikofaktorer for transportdød
  2. Identifisere dødsårsaker for dyr som dør under transporter med høy dødelighet
  3. Identifisere risikofaktorer for vingebrudd og andre skader før avlivning
  4. Videreutvikle ”beste praksis” for oppal av slaktekylling med sikte på å gjøre dyra mer robuste overfor skader og transportstress.
  5. Videreutvikle ”beste praksis” for håndtering av slaktekylling fra plukking til og med bedøving
  6. Registrere beinhelse i norske slaktekyllingflokker basert på gait scoring, tråputeregistreringer og post mortem analyser av knokkelstyrke og kjemisk sammensetning
  7. Bidra til å etablere effektiv metodikk for objektiv måling av beinvevskvalitet hos slaktekylling
  8. Undersøke ulike fôrsammensetningers effekt på beinhelse og beinvevskvalitet


Ved grundig gjennomgang og analyser av så vel eksisterende som nye data rundt transport, vil det være mulig å avdekke faktorer av betydning for dødelighet under transport til slakteri. Disse faktorene vil en kunne ta hensyn til under transport for å bedre dyras velferd. På grunnlag av resultatene i prosjektet tas det sikte på å videreutvikle rutiner for stell og fôring av dyra som fremmer god kondisjon og god skjelettdannelse. Dette vil forebygge skader under videre håndtering.

Videre la prosjektet vekt på å avdekke kritiske kontrollpunkter i plukkeprosessen, både ved manuell og automatisk plukking, som kan brukes for å utarbeide bedre rutiner for å sikre at dyr ikke blir skadet.

Prosjektet ble ferdigstilt 2017.