Ann-Kristin Kjos

Administration Consultant
Organisation and Market

Phone: +47 23 05 98 00
ann-kristin.kjos@animalia.no