Klipping av sau og lam

Reine dyr er en grunnleggende forutsetning for å kunne gjennomføre en hygienisk slakteprosess. God slaktehygiene er avgjørende for å hindre at farlige bakterier overføres fra dyrets hud og tarm til slakteoverflaten. En samlet kjøttbransje har nå utarbeidet en felles retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe og sau.

Ved slakting skal sau og lam være tørre, reine og nyklipte. Det er klart at oppstallingsforhold og klipping er viktige momenter. Dyr klipt umiddelbart før slakting er det beste utgangspunktet. De fleste slakterier ønsker derfor mest mulig klipping på anlegget og har økonomiske virkemidler som stimulerer til det.

De som likevel klipper hjemme før levering, må gjøre dette mindre enn tre dager før levering. Går det lengre tid enn det er det viktig at ulla har vokst såpass at man kan klippe på nytt i de områdene som er avgjørende for slaktehygienen. Forutsetningen for at dette skal være mulig, er at ulla har blitt minst 1 cm lang. Det er videre en forutsetning at dyra oppstalles tørt og reint og dermed forblir reine. Inntil opplessing på dyrebilen er dette produsentens ansvar og risiko.

Fra sesongen 2006 ble det innført et hygienetrekk på 120 kr for sau og lam som ikke lar seg klippe reine eller ønskes slaktet med ulla på for å ta vare på verdien av skinnet. Hygienetrekket skal stimulere til levering av reine dyr og dekke slakteriets ekstrakostnader, som er knyttet til tilpasset slakteprosess og delt råvarestrøm.

Du kan lese mer om retningslinjene i brosjyrene. De kan bestilles fra Animalia: animalia@animalia.no eller lastes ned som pdf her:

Brosjyre til klippere og saueprodusenter (pdf)

Brosjyre til slakteriene (pdf)

Plakat til slakteriene (pdf)