Regelverk

Aktuelle forskrifter om bruk av legemidler til dyr kan du finne blant annet på disse nettsidene:

 Felleskatalogen - se under fanen Forskrifter

Statens legemiddelverk - her ligger det i tillegg til lenker om regelverk også lenker til informasjon om godkjenningsfritak, terapianbefalinger m.m.

 Lovdata – her ligger alle norske lover og forskrifter

Kaskaden og MRL-verdier

For en del legemiddelgrupper,deriblant NSAIDS, finnes det ingen preparater som er registrert til sau i Norge. I Forskrift om bruk av legemidler til dyr (2007) finnes imidlertid den såkalte rekvireringskaskaden som angir hvilke regler som gjelder når man skal velge preparater til en dyreart (§4).

Reglene er som følger:

1. Man skal velge et veterinærpreparat som er markedsført til den aktuelle dyrearten og indikasjonen. Dersom dette ikke finnes skal man velge:

2. Et annet veterinærpreparat som er markedsført til en annen art eller den aktuelle arten med en annen indikasjon. Dersom slike preparater ikke finnes kan man bruke:

3. Et humanmedisinsk preparat eller et veterinærpreparat godkjent i et annet EU/EØS land (uregistrert preparat). Slike veterinærmedisinske preparater kan bare brukes etter søknad og godkjenning fra Statens legemiddelverk. Dette kalles nå spesielt godkjenningsfritak (tidligere ble det kalt registreringsfritak).

4. Det aller siste alternativet vil være et apotekframstilt legemiddel.

Når det gjelder matproduserende dyr må i tillegg den aktive substansen ha en såkalt MRL-plassering (anneks I-III) for minst en dyreart.  For å finne hvilke substanser som har MRL-plassering kan man gå inn på EMEA’s hjemmeside .

Dersom en legemiddelsubstans ikke står oppført med en MRL-plassering eller står på anneks IV (forbudte substanser) kan det ikke brukes til matproduserende dyr.

Dersom man bruker et legemiddel til en matproduserende dyreart som har en MRL-plassering for en annen matproduserende dyreart gjelder generelle tilbakeholdelsesfrister på minimum 7 døgn på mjølk og 28 døgn på slakt.

Annet regelverk

I tillegg til offentlig finnes det private ordninger/ regler som omfatter bruk av legemidler til produksjonsdyr. Kvalitetssikring i landbruket (KSL) har en egen medisinstandard som angir minimumskrav for bruk av legemidler til produksjonsdyr i besetninger som er med i ordningen. Les mer om KSL og medisinstandarden hos KSL- Matmerk