Ektoparasitter

Lus og sauekrabbe er aktuelle stasjonære ektoparasitter hos norsk sau, men sistnevnte er i dag relativt sjelden. Saueskabb forekommer ikke på sau i Norge i dag (men saueskabbmidden Psoroptes ovis ble påvist på alpakka i Norge i januar 2015). Av de temporære ektoparasittene er flått og fluelarver et betydelig problem for sauenæringa. Rutinemessig behandling mot flått og fluer er derfor vanlig og nødvendig i store deler av landet.

Medikamentresistens er aktuelt også for ektoparasitter. Generelt er faren for resistensutvikling større hos de stasjonære ektoparasittene, som lus og skabb, enn hos de temporære. Man skal uansett generelt begrense bruken av medikamenter så langt det lar seg gjøre, og alltid ta andre forebyggende tiltak med i vurderingen.

Valg av preparat

Faktorer som påvirker valg av preparat:

Effekt

Det er forskjell mellom de ulike preparatene med tanke på hvilke parasitter de virker mot (se tabell).

Tilgjengelige preparater

Det er per i dag kun tre preparater som er registrert i Norge. Generelt skal man, i henhold til legemiddellovgivningen, som en hovedregel bruke legemidler som er registret i Norge til den aktuelle indikasjonen og dyrearten. Dette sikrer legemidler som er vurdert og godkjent av norske myndigheter når det gjelder kvalitet, sikkerhet og effekt. Ved god begrunnelse og dokumentert behov er det imidlertid mulig å søke om og få innvilget godkjenningsfritak for medikamenter som ikke markedsføres i Norge. 

Resistens

Med tanke på resistens bør man velge midler som er mest mulig målrettede og smalspektrede.

Virketid

Forekomsten av flått og fluer med påfølgende sjukdom, kan være høy på seinsommeren. På dette tidspunktet er dyr på utmarksbeite i praksis utilgjengelige for behandling. Bruk av langtidsvirkende preparater som kan påføres før beiteslipp kan derfor være en fordel.

Miljøtoksisitet

Ektoparasittmidler virker også på en rekke andre ektoparasitter enn de som infesterer sauen. Lav behandlingshyppighet og valg av mest mulig smalspektrede midler vil være gunstig med tanke på miljøet.

Fordeler og ulemper ved de ulike medikamentgruppene

Gruppe

+

-

Insect Growth Regulators (IGR)

 

Ingen preparater registrert i Norge

 

Smalspektret

Preparater med opptil 16 ukers virketid

Kan påvirke andre insekter utilsiktet, påvirker dermed økosystemet

 

Syntetiske pyretroider (SP)

 

Mindre bredspektret enn OF

Lav humantoksisitet

Økotoksisk

Mer breispektret enn IGR

Registrert resistens hos flere ektoparasitter internasjonalt, dette gjelder særlig permanente parasitter som skabb og lus

Organofosfater (OF)

Ingen preparater registrert i Norge

Effektivt

Økotoksisk

Humantoksisk

Høy forekomst av resistens hos skabb og pelslus internasjonalt

Avermektiner (AM)

 

Enkelt å håndtere (injeksjonspreparater)

Virker også på endoparasitter, selekterer derfor for anthelmintikaresistens

Ikke registrert mot flått og fluelarver

Påvirker frittlevende invertebrater

  

Aktuelle preparater til behandling / forebygging av ektoparasitter

Gruppe

Virkestoff

Eksempel på preparat

Effekt mot

Type effekt

Angitt virketid

SP

Flumetrin

 

Bayticol pour on vet® *

 

Flått, lus og sauekrabbe

Forebygging og behandling av flått, lus og sauekrabbe

2-4 uker

SP

Deltametrin

 

Coopersect® *

 

Flått, lus og sauekrabbe

Forebygging og behandling av flått, lus og sauekrabbe.

I Storbritannia er deltametrin også registrert til behandling av fluelarveangrep

2-6 uker avhengig av indikasjon

IGR

Cyromazine

 

Vetrazin®

Fluelarver

Beskyttende, dårlig kurativ effekt

8-10 uker

IGR

Dicyclanil

 

CLIK ®

Fluelarver

Beskyttende, dårlig kurativ effekt

16 uker

SP

Alfacyper-metrin

Dysect®

Flått, fluelarver og lus

 

 

Beskyttende og kurativt mot fluelarver 

 

Kurativt mot flått og lus

8-10 uker

SP

Cypermethrin

Crovect®

Flått, fluelarver og lus

Beskyttende og kurativt mot lus, flått og fluelarver

6-8 uker

OF**

Diazinon

 

Abbeydiaz®

 

Skabb, lus, sauekrabbe, flått og fluelarver

Kurativt og beskyttende

Dokumentert effektiv mot reinfeksjon med skabb i 28 dager

OF**

Phoxim

 

Sebacil ®

 

Flått, fluer, fluelarver, lus, skabb, midd

Kurativt og beskyttende

 

 

*Preparater registrert i Norge (Bayticol, Coopersect og Dysect)

** Organofosfater er humantoksiske og det er liten grunn til å velge disse framfor andre preparater under norske forhold

Mer informasjon om aktuelle preparater

Informasjon om legemidler som er registrert i Norge (per i dag Bayticol, Coopersect og Dysect) finnes i den veterinærmedisinske Felleskatalogen.

Britiske Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) har en produktdatabase der man kan finne mer informasjon om medikamenter som er registrert i Storbritannia, men ikke i Norge. Gå på “product search” opp i høyre hjørne og søk på preparatnavn.