Bransjeretningslinjer

Fagområder:
Mattrygghet
Bransjeretningslinjer

Bransjeretningslinjer er regelverk utformet og styrt bransjen. Det er frivillig for virksomhetene om de vil tilslutte seg. Tilsluttede virksomheter er pliktige til å innarbeide innholdet i sitt kvalitetsstyringssystem.

Se i menyen til høyre for å se de enkelte retningslinjene.

Virksomheter som er tilsluttet minst en av retningslinjene, kan få tilgang til det nettbaserte analyserapporteringsverktøyet Mikrotrend.

Hygienepakkens Artikkel 8 beskriver de formelle kravene til hvordan nasjonale retningslinjer rettet mot næringsmiddelindustrien skal utarbeides.

Når det utarbeides nasjonale retningslinjer for god praksis, skal de utarbeides og formidles av næringsmiddelsektoren:

  • i samråd med representanter for de partene hvis interesser blir vesentlig berørt, som vedkommende myndigheter og forbrukergrupper
  • med hensyn til relevante regler i Codex Alimentarius (som er en internasjonal standardiseringsorganisasjon under FN)

Nasjonale retningslinjer kan utarbeides under ledelse av et nasjonalt Standardiseringsorgan. Mattilsynet skal vurdere de nasjonale retningslinjene for å sikre:

Mattilsynet skal oversende Kommisjonen de nasjonale retningslinjene som er i samsvar med kravene. Kommisjonen skal opprette og føre et register over disse retningslinjene og gjøre det tilgjengelig for medlemsstatene.

  • at de er utarbeidet i samsvar med direktiv 98/34/EF
  • at deres innhold er praktisk gjennomførbart i de sektorene de gjelder for
  • at de som retningslinjer, er egnet til å sikre god hygienisk produksjonen i de sektorene og for de næringsmidlene de gjelder for.

Publisert: 13.09.2012