Tidenes fugleinfluensautbrudd i Europa

Siden det første utbruddet med fugleinfluensaviruset H5N8 ble registrert i Ungarn i november 2016, er 29 land blitt rammet. Også Danmark, Sverige og Finland er berørt, mens Norge så langt er blitt forskånet. Nå er vårtrekket i gang, så vær nøye med smittebeskyttelsen!

I omfang er dette utbruddet større enn utbruddet med H5N1 i 2006. Over seks millioner fugler er blitt avlivet. Smitte med høypatogent influensavirus av typen H5N8 kom med trekkfugl via sydvestlig trekkrute fra hekkeområder øst i Russland. Denne er utenfor den østatlantiske hovedtrekkruta som Norge er en del av. Det begynte med funn av død knoppsvane og sjukdomsutbrudd i kalkunbesetning i Ungarn. Av villfugl er ender, svaner, måker og rovfugl hardest rammet. Hos tamfugl har  de fleste sjukdomsutbruddene vært registrert i dyrehold med ender, gjess og kalkuner, men også med høns. Både kommersielle fjørfehold, hobbyfjørfehold og dyreparker er rammetOgså andre høypatogene fugleinfluensavirus har etter hvert dukket oppderiblant typen H5N5,som så langt har forårsaket smitte og utbrudd i ni land. Dette er trolig en rekombinasjon av H5N8 og en annen virustype 

Portforbud er innført 

I mars hadde smittesituasjonen roet seg noe i Nord-Europa, mens situasjonen i sør, deriblant i Frankrike og Bulgaria, er uavklart. Nå som vårtrekket er i gang, kan vi forvente ny smittespredning – så det er all grunn til å være føre var, ikke minst langs med Oslofjorden, Sørlands- og Vestlandskysten. 

Da fugleinfluensaen kom til Åland i Finland i november i fjor, valgte Veterinærinstituttet å høyne smitterisikoen for smitte fra villfugl til tamfugl til «lav». Mattilsynet iverksatte da «portforbud» for alle tamfuglhold i Sør-Norge. I forbindelse med at trekkfugler fra områder i Europa med fugleinfluensa nå er på vei til Norge, har Mattilsynet utvidet virkeområdet for «portforbudforskriften» for fjørfe til å omfatte Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord Trøndelag. Alle skal holde dyra fysisk atskilt fra villfugl. Portforbudet vil gjelde frem til vårtrekket er over. Formålet er å beskytte alle typer fjørfehold mot smitte.  

Meld fra til Mattilsynet 

Overvåking av villfuglbestanden er det viktigste verktøyet Mattilsynet har for oppsyn med smitte. Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler. Vær spesielt oppmerksom om du finner:

  • Flere (4-5) sjuke/døde andefugler i et begrenset område i nærheten av vann/sjø eller våtmark
  • Mange andre døde fugler i ett og samme område
  • Død rovfugl på typiske oppholdssteder for andefugler
  • I Rogaland ønsker Mattilsynet at folk skal melde fra om alle døde fugler (trenger ikke være 4-5) uten synlige ytre skader av artene andefugler (ender, gjess og svaner), vadere, åtselsfugler (kråker og ravn) og rovfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Melding skal gis til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, så vil de vurdere om fuglene bør sendes Veterinærinstituttet for nærmere undersøkelse. I samarbeid med Norsk ornitologisk forening vil det også bli tatt prøver av fugl i forbindelse med vårtrekket.  

Av hensyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Gir ikke sjukdom hos menneske 

Virustypene HPAI H5N8 og H5N5 som sirkulerer i Europa nå gir ikke sjukdom hos mennesker. Dette er rene fugleinfluensavirus har EUs referanselaboratorium for aviær influensa i England slått fast. I Asia derimot, er det tilvarende varianter som gir sjukdom og død hos mennesker.  

For mer informasjon, se animalia.no/fugleinfluensa


Publisert: 05.04.2017