Bedre dyrevelferd med mobilt slakteri

De fleste norske verpehøns blir ikke slaktet når de avlives. I forhold til etikk og bærekraft er det problematisk at så mange høner ikke går til mat, samtidig som det er knyttet en del utfordringer i forhold til dyrevelferd ved slakt av utrangerte verpehøns. Forskningsprosjektet MobilSlakt skal komme opp med en løsning som gir flere høner i butikken, og ivaretar dyrevelferden til hønene på en god måte.

Hensikten med prosjektet er å utvikle et mobilt og fleksibelt konsept (MobilSlakt) for slakting av fjørfe, noe som vil bidra til økt lønnsomhet og ressursutnyttelse. Det er et fåtall av norske høner som i dag blir slaktet, majoriteten av hønene blir avlivet ved hjelp av CO2-gass i containere eller i hønsehuset og transportert til destruering. På grunn av at hønene avlives med gass, uten å blø ut, kan ikke hønene benyttes som menneskemat eller dyrefôr.

Transport er en kritisk faktor for å ivareta god dyrevelferd for utrangerte verpehøns. At slakteriet kommer til bonden, innebærer følgelig at dyrene ikke må transporteres. Dette åpner også opp for at egg- og fjørfeprodusenter som ligger utenfor de sentrale områdene kan få bedre løsninger for slakt av høner. I tillegg til å øke slakteandelen av utrangerte verpehøns, skal prosjektet gi en slakteprosess som ivaretar alle deler av dyret på en optimal måte. Både fjørfekjøtt og restråstoff utgjør verdifulle biomasser rike på fett og proteiner, noe som kan brukes direkte til matproduksjon samt være en interessant råstoffkilde for ingredienser til humant konsum og fôr.

En optimal plukke- og bedøvelsesprosess er sentralt for at prosjektet skal lykkes. Alt fjørfe som skal slaktes, må først plukkes på gården. Plukking innebærer at dyrene må fanges og bæres til transportcontaineren. Plukkingen kan utføres maskinelt, men majoriteten av plukkingen i Norge foregår manuelt. Uavhengig av plukkemetode, så kreves kunnskap og gode holdninger hos plukkeren for å ivareta dyrevelferden på en best mulig måte.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2017 – 2019 som et tverrfaglig samarbeid hvor flere aktører innen FoU, fjørfebransjen, utstyr- og gassleverandører vil samarbeide for å finne løsninger på en felles problemstilling. Ytterøykylling AS er prosjekteier, i tillegg deltar SINTEF, Animalia, Toten Eggpakkeri, Mobilslakt AS ved Torill Malmstrøm, KLF og Praxair.


Publisert: 02.02.2017