Husdyrregisteret

Fagområder:
Storfekjøttkontrollen
Husdyrproduksjon

Husdyrregisteret (HR) er viktig for sporbarhet av dyr ved utbrudd av smittsomme sjukdommer og et krav fra myndighetene som grunnlag for sporbarhet ved slakting. Storfekjøttkontrollen overfører opplysninger til Husdyrregisteret på vegne av sine medlemmer.

Et godt oppdatert register gjør at man har bedre kontroll ved eventuelle krisesituasjoner og at f.eks. færre dyr må slaktes og besetninger båndlegges. . Alle fødsler og forflytninger av dyr skal registreres i Husdyrregisteret.

Kommunikasjon mot Husdyrregisteret

Storfekjøttkontrollen overfører data til Husdyrregisteret via  webservice. Det vil si at alt som registreres i Storfekjøttkontrollen av innmelding, kalving, utmelding og sletting av dyr må gå i orden i Husdyrregisteret før det blir lagret i Storfekjøttkontrollen.

Les mer om kommunikasjon mot Husdyrregisteret

Endringer i nytt Husdyrregister


Trussel om storfepass

ESA, som er Efta sitt overvåkingsorgan, har flere ganger sjekket datakvaliteten i Husdyrregisteret. Konklusjonen er at det i gjennomsnitt tar alt for lang tid fra en rapporteringspliktig hendelse finner sted til opplysningen er registrert i Husdyrregisteret (kalving, slakt, kjøp og salg). Vi kan risikere at det blir innført krav om storfepass ved all forflytning av storfe. Dette er en svært tungvint løsning som vi alle ønsker å unngå.

7-dagers krav

Det er krav om 7-dagers-rapportering for alle rapporteringspliktige hendelser til Husdyrregisteret. Følgende hendelser skal rapporteres til Husdyrregisteret:

  • All forflytning av dyr (kjøp, salg, slakt, annen avlivning, tap av dyr, utlån/utleie)
  • Merking av nyfødte kalver.

Hva må du gjøre?

Du som registrerer selv i Storfekjøttkontrollen kan når som helst logge deg inn på Storfekjøttkontrollen Web for å registrere de rapporteringspliktige opplysningene. Gjør det til en rutine å registrere så fort du har fått kalver, kjøpt eller solgt dyr, sendt dyr til slakt eller måtte avlive eller har mistet dyr.

Hvis rådgiver registrer for deg, må du sende opplysningene fortløpende til rådgiver. Lag deg gode rutiner på å sende liste til rådgiver så fort noe har skjedd i besetningen din som må rapporteres.

Produksjonstilskudd

Husdyrregisteret skal etter hvert benyttes som grunnlag for beregning av produksjonstilskudd for storfe i Norge. Det betyr at man vil få tilskudd ut fra hvilke dyr som står registrert i Husdyrregisteret . Foreløpig er det pilotprosjekter i enkeltområder. Se Mattilsynet sine nettsider for mer informasjon.

Aktuelle lenker

Mattilsynet

Forskrift om merking, registrering og rapportering av dyr


Publisert: 07.11.2012