Fagstoff

Bogsårundersøkelsen 2013

Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse av bogsår hos purker ved 13 norske slakterier. Mattilsynets personale i kjøttkontrollene på slakteriene gjennomførte registreringen.
Les mer

Anbefalinger for å unngå smitte av dyreassosiert MRSA

Dyreassosiert MRSA er en spesiell antibiotikaresistent variant av bakterien Staphylococcus aureus ("gule stafylokokker"). I mange land er dyreassosiert MRSA relativt vanlig forekommende hos gris.
Les mer

3 utbrudd og 40 besetninger – hva har vi lært?

Én av femti besetninger har sanert eller må sanere. Norsk svinenæring må bedre smittebeskyttelsen for å trygge framtida.
Les mer

15 besetninger bekreftet smittet i LA-MRSA-utbrudd

Femten besetninger har nå fått bekreftet LA-MRSA-smitte. Arbeidet med å sanere besetningene er i gang. Næringen fokuserer nå på en ytterligere forbedring av smittebeskyttelsen i norske svinebesetninge ...
Les mer

Oppdatert informasjon om MRSA-testing av røktere i svinebesetninger

Med bakgrunn i det siste årets erfaringer, har svinenæringen oppdatert informasjonen vedrørende MRSA-testing av personer. Et viktig moment i oppdateringen er at testen skal tas av offentlig ...
Les mer

Kastrering ved vaksinasjon – oppdatering av regelverket

Regelverket for kastrering ved vaksinasjon (VAK-griser) er oppdatert og gjelder fra 7. april 2015. Oppdateringen er gjort på bakgrunn av erfaringen fram til i dag med metoden og regelverket, og skal ...
Les mer

Spørsmål og svar om LA-MRSA

Spørsmål og svar fra Mattilsynets nettsider: Hva er MRSA? Hva er LA-MRSA? Hvordan smitter LA-MRSA? Kan mennesker bli syke av LA-MRSA? Blir grisene syke av LA-MRSA? Spørsmål og svar fra svinenæringa...
Les mer

Lite antibiotikaresistente bakterier hos norske griser

Mattilsynet har våren 2014 tatt prøver i nesten 1000 svinebesetninger med purker. Resultatene viser at LA-MRSA kun ble påvist i prøver fra én besetning.
Les mer

Dødsårsaker hos slaktegriser

I et fellesprosjekt mellom Veterinærinstituttet, Sandnes, Veterinærinstituttet, Oslo og Helsetjenesten for svin ble det obdusert 240 griser fra 20 besetninger. Formålet med prosjektet var å bidra til ...
Les mer