Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd

Fjørfenæringen har en egen handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd. Inneværende handlingsplan for perioden 2014 – 2017 er den fjerde i rekken.

Formål

Formålet har vært og er å identifisere forbedringsområder og på systematisk vis arbeide for å løse utfordringer i næringa. Hovedmålet er å bedre vilkårene og derigjennom bidra til økt trivsel for dyrene og for de som håndterer dem - fra dyrene klekkes til de er avlivet.

Forankring i næringen 

Denne handlingsplanen er forankret i hele fjørfenæringen - både i ledelsene og i de deler av verdikjedene de enkelte tiltak vil angå. Like viktig har det vært å ha en helhetlig verdikjedetankegang. Helse, dyrevelferd og kvalitet i rugeeggproduksjonen, rugeriene, og oppalet påvirker helse, dyrevelferd og kvalitet for bruksdyrene og til slutt kvaliteten på de produktene som tilbys forbrukerne. Animalia innehar sekretærfunksjonen for handlingsplanen.

Oppbygningen av planen

Planen er delt i ti tema der fire er felles og resten er fordelt på produksjonene slaktekylling, kalkun og egg mht dyrevelferd og helse. For hvert tema er det satt opp egne mål med tilhørende verktøy/tiltak.


Publisert: 26.02.2016