Avliving av fjørfe

Fagområder:
Dyrevelferd
Dyrehelse
Helsetjenesten for fjørfe

På denne siden finner du informasjon om avliving av fjørfe. All avliving skal skje i henhold til Forskrift om avliving av dyr. Alle fjørfehus ført opp etter 1.1.2013 skal i vegg ha montert innblåsingsrør for gass.

Avliving av enkeltdyr

Avliving av fjørfe er en oppgave mange kvier seg for å utføre. Likevel bør alle som har påtatt seg ansvaret for dyr mestre dette. Sjuke og skadde enkeltdyr skal slippe å lide unødvendig og bør avlives fortløpende. Metodene som benyttes bør helst være enkle å utføre, samtidig som de er effektive; det vil si at dyrene ikke påføres unødig lidelse. Animalia har gitt ut en egen brosjyre med oversikt over tillatte og anbefalte bedøvelses- og avlivelsesmetoder.  

Avliving av flokk

Flokker skal kunne avlives ved påvisning av smittsom sjukdom, av dyrevelferdshensyn eller etter endt produksjon. For avliving etter endt produksjon er det gassing med karbondioksid som i praksis er tillatt. Da har en valget mellom gassing i container eller i hus – i egen eller i andres regi.

Avliving i container
Dyra bæres ut av huset og legges i containere. Ved bruk av 2 M3 containere er det angitt at det er plass til 4-500 høner per omgang. Det anbefales å veksle mellom to containere, der den først fylte containeren får stå lenge nok til å sikre tilstrekkelig gasseksponering, mens den andre fylles på med nye dyr. Gasskonsentrasjonen skal måles fortløpende. Under ileggingen av dyr skal konsentrasjonen være over 25 %. Når ileggingen er fullført, skal konsentrasjonen i høyde med sist ilagte dyr økes til minimum 40 %. Denne gasskonsentrasjonen skal holdes i minst fem minutter før containeren tømmes. Husk at CO2-måleren må kalibireres fra tid til annen, avhengig av bruk.

Gassing kan skje i egen eller andres regi. Alle som avliver fjørfe i næring skal være registrert hos Mattilsynet. For oversikt over entreprenører med containere, ta kontakt med Cecilia Larsson i KLF cecilia@kjottbransjen.no eller Hildebjørg Haugan i Nortura hildebjorg.haugan@nortura.no

Avliving i hus
Gassing i hus forutsetter at det er innblåsingsrør i vegg og at tankbil med gass kan komme til røret. Alle nye fjørfehus ført opp fra og med 2013 skal ha slike rør montert i vegg. Eldre hus kan få det ettermontert. Det skal kun brukes innblåsingsrør godkjent av gassleverandør. Innblåsingsrør kan bestilles gjennom Cecilia Larssoni KLF cecilia@kjottbransjen.no eller Hildebjørg Haugan i Nortura hildebjorg.haugan@nortura.no. Mattilsynet skal ha melding om gassing minst én uke i forveien.   

Gassing kan skje i egen eller andres regi. Per i dag tilbyr både Anticimex og ISS komplette løsninger, hvor de står for alt det praktiske knyttet til planlegging og gjennomføring. Gassing i hus er ikke ufarlig. Første gang en vil prøve ut gassing i hus anbefaler vi derfor å la profesjonelle ta seg av dette. Da vil en kunne se om dette er noe en kan tenke seg å gjøre i egen regi senere. Kontaktpersoner for Anticimex og ISS er henholdsvis stian.aasland@anticimex.no og jan.sprenger@no.issworld.com. De opererer med likelydende tilbud.

For gassing i egen regi har Animalia i samarbeid med KLF og Nortura laget en prosedyre som skal følges. Den inneholder plikter og anbefalinger, sjekkliste for planlegging og gjennomføring, samt skjema for ansvarserkjennelse og risikovurdering. Det er dyreholdets eier som er ansvarlig for avlivingen. Før og under avlivingen skal det være tilstede såkalt «kyndig personell» - personell som er kurset og har kursbevis utstedt av Animalia. Oversikt over kyndig personell finner du nederst på denne siden. 

Forberedelser for gassing i egen regi

  • Animalias prosedyre skal leses og følges
  • Hvis ikke montert fra før, så må innblåsingsrør bestilles og monteres i henhold til Animalias prosedyre eller gassleverandørens anvisning.
  • Kyndig personell må kontaktes for tilstedeværelse
  • Gassmåler med og uten slange må skaffes tilveie
  • Bestilling av gass skal gjøres i henhold til punkt 5.3 prosedyren og minst to uker i forveien.
  • Containere fra Norsk Protein må bestilles og tilkjøres
  • Mattilsynet skal alltid varsles minst én uke i forveien
  • Forberedelser til gassing skal gjennomføres i henhold til Animalias prosedyre
  • Skjemaet med ansvarserkjennelse og risikovurdering skal fylles ut, signeres og forevises gassleverandør og kyndig personell før gassing kan påbegynnes
  • Kyndig personell gir klarsignal om igangsetting av gassingen

 

Prosedyre Avliving av fjørfe i fjørfehus ved hjelp av CO2-gass

Oversikt over kyndig personell  

Rapportskjema for kyndig personell 

 Brosjyre avliving av fjørfe

 

 Publisert: 06.09.2016