Miljøkonsekvenser

Karbonkretsløpet

Matproduksjon foregår som en del av karbonkretsløpet. Produksjonen inngår i et biologisk kretsløp med både binding og utslipp av CO2. Balansen mellom binding og utslipp påvirker hvor mye CO2 som slippes ut.

Utslipp av klimagasser i ulike sektorer

Produksjonen av mat står i en særstilling fordi vi mennesker er avhengige av mat, samtidig som all matproduksjon gir utslipp av klimagasser. Det gjelder både ting vi høster direkte fra naturen, uten at produksjonen har vært påvirket av menneskehender, og det gjelder den mest industrielle produksjonen.

Redusere utslipp i husdyrproduksjon

Det er en direkte sammenheng mellom klimagassutslippsintensitet og hvor effektiv ressursbruken er. For eksempel hvor mye ressurser som går inn i husdyrproduksjonen per enhet spiselig eller ikke-spiselig vare. Mulige tiltak for å redusere utslippene er derfor i stor grad knyttet til forbedret produksjonseffektivitet per dyr og per besetning.

Tiltak for reduksjon av klimagasser i norsk landbruk

I februar 2016 la en arbeidsgruppe bestående av organisasjoner i landbruket, landbruks- og miljømyndighetene og miljøorganisasjonen Zero fram en rapport om det norske landbrukets klimautfordringer. Gruppa har blant annet sett på potensialet for utslippsreduksjoner fra norsk landbruk.

Beiting og miljøkonsekvenser

Flere dyr på beite, både på innmark og utmark, kan gi positive miljøkonsekvenser. I Norge er det gjennom flere generasjoner utviklet viktige miljøer og habitater for biomangfold, nettopp i beiteområder.


Publisert: 12.08.2016